Thursday, October 22, 2009

Two Unknown Photos (tin type)


Unknown Photo # 27


Unknown photo #26


No comments:

Post a Comment